Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom XLVII (2003)

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

Juliusz Domański (Warszawa), Recepcja — imitacja — emulacja.
Kilka uwag o twórczości łacińskiej humanistów jako wyrazie
postawy użytkowniczej wobec dziedzictwa antycznego 7

Aneta Chmiel (Jaworzno), Elementy parodii w poemacie
Teofila Folengo Baldus 21

Piotr Salwa (Warszawa), Ortensio Lando i jego przewodnik
po Italii (Commentario delle piu notabili et mostruose
cose d'Italia, Wenecja 1548) 43

Mihály Balázs (Szeged), About a copy of De falsa et vera
unius Dei... cognitione
 (Additional data to the history
of the English connections of the Antitrinitarians
of Transylvania) 53

Tomasz Kempa (Toruń), Zabiegi kniaziów Olelkowiczów słuckich
o uzyskanie miejsca w senacie po 1569 roku 65

Maciej Ptaszyński (Warszawa), Kto tu rządzi? Spór między
Gdańskiem a Stefanem Batorym o charakter władzy
w szesnastowiecznej Rzeczypospolitej 89

Aleksander Stępkowski (Warszawa), Doskonałego
senatora anglosaskie przypadki 105

Paweł Rutkowski (Warszawa), Znikające miasto: metamorfoza
Londynu w oczach elżbietańskiego antykwariusza 117

Agnieszka Kuś (Warszawa), Rzeczpospolita Babińska –
parodia i utopia 129

Maria Kałamajska–Saeed (Warszawa), Epitafium dla kaplicy
w Gojcieniszkach 143

Janusz Tazbir (Warszawa), Ulrich von Werdum
i jego diariusz podróży 159

MATERIAŁY

Agnieszka Biedrzycka (Kraków), Stanisław Koniecpolski
o małżeństwie Władysława IV 167

Wacław Urban (Kraków), Andrzej Węgierski jako kaznodzieja
włodawski i jego związki z Czechami 173

Janina Kowalik, Szwedzka korespondencja
Stanisława Lubienieckiego 177

Marek Wajsblum, Nędze złotego wieku 191

PRZEKŁADY Z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH

Mikołaj Perotti, Przedmowa do Encheiridionu Epikteta
dedykowana papieżowi Mikołajowi V. Przekład zbiorowy,
zredagował do druku oraz opatrzył przedmową i przypisami
Krzysztof Rzepkowski 195

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

Janusz Pelc, Słowo i obraz na pograniczu literatury
i sztuk plastycznych (Adam Karpiński) 207

Umberto Eco, W poszukiwaniu języka uniwersalnego
(Piotr Salwa) 215

Janusz T. Maciuszko, Mikołaj Rej. Zapomniany teolog
ewangelicki z XVI w. (Marta M. Kacprzak) 217

Owen Gingerich, An Annotated Census of Copernicus'
De revolutionibus (Nuremberg, 1543 and Basel, 1566)
(Lech Szczucki) 223

Jolanta Żurawska, Między Gryzeldą a Grażyną. Szkice
i studia polsko–włoskie (Piotr Salwa) 224

Geschlecht, Magie und Hexenverfolgung, hrsg. von Ingrid
Ahrendt–Schulte, Dieter R. Bauer, Sönke Lorenz
und Jürgen Michael Schmidt in Zusammenarbeit
mit dem Instiut für Geschichtliche Landeskunde
und Historische Hilfswissenschaften der Universität
Tübingen (Jacek Wijaczka) 226

Jan Kamieniecki, Szymon Budny — zapomniana postać
polskiej reformacji (Janusz Tazbir) 229

Paulius Rabikauskas, Krikscioniskoji Lietuva. Istorija,
hagiografija, saltiniotyra. Sudare Liudas Jovaisa
(Marceli Kosman) 230

Paulius Rabikauskas, Vilniaus akademija ir Lietuvos
jezuitai (Marceli Kosman) 232

Alojzy Szorc, Rywalizacja katolików z luteranami
o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520–1621.
Źródła do dziejów reformacji w Elblągu
(Sebastian Kawczyński) 233

Natalia Jakovenko, Paralelnyj swit. Doslidżennja
z istoriji ujavleń ta idej v Ukrajini XVI–XVII st.
(Teresa Chynczewska–Hennel) 239

Bolesław Stanisław Kumor, Dzieje diecezji krakowskiej
do roku 1795, t. IV (Marceli Kosman) 244

Eleonora Belligni, Auctoritas et potestas, Marcantonio
De Dominis fra l'Inquisizione e Giacomo I
(Danilo Facca) 247

Francesca De Caprio Motta, Maria Ludovica Gonzaga Nevers.
Una principessa franco–mantovana sul trono di Polonia
(Piotr Salwa) 248

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

Ladislao Lászloczky (Władysław Łachowski h. Pilawa)
(1912–2003) (Wacław Urban) 251

Antoni Mączak 1928–2003 (Adam Manikowski) 252

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności