Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom L (2006)

Od Redakcji na pięćdziesięciolecie
 

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Juliusz Domański (Warszawa), Erazmowe kłopoty z historią i biblijne na nie remedium
 • Jan Miernowski (Madison,Wisc.–Warszawa), Renesansowa literatura jako rytuał. Zabobony Małgorzaty z Nawarry
 • Jan Ślaski (Padwa), Bernardino Scardeone — pierwszy „edytor” Jana Kochanowskiego (1560)
 • Andrzej Wyczański (Warszawa), Próba oceny umiejętności liczenia małopolskiej komisji lustracyjnej 1564–1565
 • Stanisław Grzybowski (Kraków), Kultura polityczna i społeczna szlachty sandomierskiej w świetle inskrypcji nagrobnych
 • Jolanta Dworzaczkowa (Poznań), Konwersja na katolicyzm szlachty ewangelickiej wyznania czeskiego w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku
 • Wojciech Kriegseisen (Warszawa), Polski przekład XX rozdziału czwartej księgi Institutio Christianae religionis Jana Kalwina
 • Paulina Buchwald–Pelcowa (Warszawa), Książki, ich cenzura i rozpowszechnianie w aktach synodów wielkopolskich (1569–1632)
 • Henryk Wisner (Warszawa), Wyznanie w życiu politycznym i społecznym szlachty litewskiej. Czasy Zygmunta III
 • Wojciech Tygielski (Warszawa), Na cóż te koszta i trudy? W jakim celu w XVII wieku wysyłano młodzież szlachecką na zagraniczne studia?
 • Henryk Gmiterek (Lublin), Tumult wyznaniowy w Lublinie w 1633 roku .
 • Urszula Augustyniak (Warszawa), Jeszcze raz w sprawie tumultu wileńskiego 1639 i jego konsekwencje
 • Teresa Chynczewska–Hennel (Warszawa), Najjaśniejsza o Najjaśniejszej. Rzeczpospolita w weneckiej literaturze historycznej XVII wieku

DYSKUSJE I POLEMIKI

 • Adam Manikowski (Warszawa), Szansa peryferii na modernizację? Włosi w Polsce XVI–XVII wieku. Na marginesie pracy Wojciecha Tygielskiego

MATERIAŁY

 • Mikołaj Szymański (Warszawa), Poprawki do tekstów poetów polsko–łacińskich — Część I
 • Tomasz Ososiński (Warszawa), Nieznane epigramy Dantyszka w liście tegoż do Albrechta I księcia pruskiego
 • Margarita A. Korzo (Moskwa), Nota w sprawie nieznanego przekładu Jana Kalwina w Polsce XVI wieku
 • Kazimierz Bem (Amsterdam), Jeszcze o kalwinizmie Krzysztofa Arciszewskiego (1592–1656)

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

 • Marceli Kosman (Poznań), „Husycki Tabor” we współczesnych badaniach i tradycji historycznej
 • Janusz Małlek (Toruń), Problematyka dziejowa pruskiej reformacji
 • Stanisław Salmonowicz (Toruń), Stanisław Orzechowski: retoryka w służbie polityki
 • Dariusz Chemperek (Lublin), Lubelska Biblioteka Staropolska. Nowe edycje Żalów
 • nagrobnych Sebastiana Klonowica i Hymnów na święta Panny Najświętszej Piotra Cieklińskiego
 • Władysław Łoziński, Życie polskie w dawnych wiekach (Marceli Kosman, Poznań)
 • Gordon Campbell, Oxford Dictionary of the Renaissance (Lech Szczucki, Warszawa)
 • Mikołaj Rej, Apocalypsis (Anna Kochan, Wrocław)
 • Mikołaj Rej, Pieśni (Janusz T. Maciuszko, Warszawa)
 • Jan Pirożyński, Zofia Jagiellonka (1522–1575) i jej księgozbiór (Janusz Małłek, Toruń)
 • Andreas Dudithius, Epistulae, pars V: 1576 (Wojciech Tygielski)
 • Lech Szczucki, Humaniści, heretycy, inkwizytorzy (Danilo Facca, Warszawa)
 • Faustus Socinus, Opera omnia in duos tomos distincta (Lech Szczucki, Warszawa)
 • Fausto Sozzini, Rime (Lech Szczucki, Warszawa)
 • Faustus Socinus and His Heritage (Janusz Małłek, Toruń)
 • Doopsgezinde Bijdragen”, vol. 30, 2004: Socinianisme in de Nederlanden (Kazimierz BemAmsterdam)
 • Danilo Facca, Bartłomiej Keckermann i filozofia (Tadeusz L. Smoliński, Warszawa)
 • Magda Teter, Jews and heretics in Catholic Poland. A beleaguered church in the post–reformation era (Wojciech Kriegseisen, Warszawa)
 • Mariola Jarczykowa, „Papirowe materie” Piotra Kochlewskiego (Janusz Tazbir, Warszawa)
 • „Acta Comeniana”, t. 18 (XLII) (Danilo Facca, Warszawa)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności