Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom XLVI (2002)

Dedykowany Prof. Januszowi Tazbirowi (75 urodziny)

ARTYKUŁY i ROZPRAWY

 • Magorzata Pilaszek (Warszawa), Litewskie procesy czarownic w XVI-XVIII w.
 • André Séguenny [Ściegienny] (Strasburg), Z dziejów spirytualizmu niemieckiego w XVI wieku (II). Sebastiana Francka (1499-1542) List do J. Campanusa i Chronica, Zeitbuch unnd Geschitsbibell z 1531 roku.
 • Paweł Rutkowski (Warszawa), Państwowy antykatolicyzm w elżbietańskiej Anglii.
 • Maria Juda (Lublin), Karta tytułowa staropolskiej książki drukowanej.
 • Lech Szczucki (Warszawa), Proces Fausta Socyna w Sienie.
 • Lucyna Juśkiewicz (Warszawa), Nie być martwym i nie żyć jak martwy. Problem stosunku do tradycji w filozofii Giordana Bruna.
 • Danilo Facca (Warszawa), "Scientia naturalis ad maiorem dei gloriam". Systema physicae Bartłomieja Keckermanna.
 • Teresa Chynczewska-Hennel (Warszawa-Białystok), Spór nie o kolumnę Zygmunta III Wazy.
 • Margarita Korzo (Moskwa), Prawosławne wyznanie wiary Piotra Mohyły. Kilka uwag w sprawie wpływów zachodnich na teologię kijowską XVII w.
 • Agnieszka Stelęgowska (Warszawa), Ziemia Obiecana czy piekło zdrady? Kwestia uchodźstwa po odwołaniu edyktu nantejskiego (1685) w oczach protestantów.

MATERIAŁY

 • Wacław Urban (Kraków), Grzegorz Orszak oświęcimianinem.

PRZEKŁADY Z JĘZYKÓW KLASYCZNYCH

 • Erazm z Rotterdamu. O nabywaniu cnoty. Przekład zbiorowy, zredagował do druku oraz opatrzył przedmową i przypisami Krzysztof Rzepkowski.

PRZEGLĄDY, RECENZJE, NOTY

 • Jerzy Mańkowski (Warszawa), Aleksander Stępkowski (Warszawa), O wydaniu Goślickiego.
 • Jan Ślaski (Padwa), Nowe studia o Uniwersytecie Padewskim.
 • Gianna Gardenal, L'antigiudaismo nella letteratura cristiana antica e medievale (Piotr Salwa).
 • Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích (1500-1619), Uspořádali Karel Malý a Jaroslav Pánek (Marceli Kosman).
 • John W. O'Malley SJ, Pierwsi jezuici (Marceli Kosman).
 • Dariusz Rott, Bracia czescy w dawnej Polsce. Działalność literacka -- teksty -- recepcja (Jolanta Dworzaczkowa).
 • Daniel Tollet, Accuser pour convertir. Du bon usage de l'accusation de crime rituel dans la Pologne catholique à l'époque moderne (Magorzata Pilaszek).
 • Grzegorz Błaszczyk, Litwa na przełomie średniowiecza i nowożytności 1492-1569 (Andrzej Wyczański).
 • Henryk Ruciński, Chrzecijaństwo na Orawie do końca XVIII wieku (Jerzy Urwanowicz).
 • Andrzej Wyczański, Szlachta polska XVI wieku (Leszek Trojan).
  Józef Szymański, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku (Wacaw Urban).
 • Katarzyna Cieślak, Między Rzymem, Wittenbergą a Genewą. Sztuka Gdańska jako miasta podzielonego wyznaniowo (Janusz Małłek).
 • Urszula Augustyniak, Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu (Antoni Mączak).
  Dariusz Kupisz, Zbigniew Gorajski (1598-1655). Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku (Jacek Wołoszyn).
 • Kazimierz Maliszewski, Komunikacja społeczna w kulturze staropolskiej. Studia z dziejów kształtowania się form i treści społecznego przekazu w Rzeczypospolitej szlacheckiej (Marceli Kosman).

WSPOMNIENIA POŚMIERTNE

 • Halina Kowalska-Kossobudzka (1930-2002) (Lech Szczucki).

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności