Skip to main content
Logo Odrodzenie i Reformacja w Polsce

Tom LV (2011)

Spis treści

ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 • Margarita A. Korzo (Moskwa), Przyczynek do roli druków bazylejskich w XVI–wiecznym piśmiennictwie ewangelickim Wielkiego Księstwa Litewskiego
 • Marta M. Kacprzak (Warszawa), Z refleksji mariologicznej doby reformacji. Trzy nauki na dzień Nawiedzenia Maryi Panny: Rej — Wujek — Skarga
 • Jarosław Bedyniak (Lublin), Opatrzność i wróg. O Janie Zawickim i jego tragedii Jeftes
 • Jacek Głażewski (Warszawa), Lekcja retoryki doktora Markolfa. Uwagi na temat oralności i piśmienności w kulturze staropolskiej (na przykładzie dzieła Jana z Koszyczek)
 • Barbara Niebelska–Rajca (Lublin), Poeta imitatore czy poeta facitore? Późnorenesansowe włoskie dyskusje o mimesis
 • Danilo Facca (Warszawa), Problem przyczynowości nieruchomego poruszyciela u niektórych arystotelików schyłku XVI wieku
 • Wojciech Ryczek (Kraków), Divina magistra logica. Bartłomiej Keckermann jako historyk logiki
 • Dorota Żołądź–Strzelczyk (Poznań), „Jako by mogli być wychowywani młodzieńcy, z których by potem byli słudzy Kościoła Bożego”. O wychowaniu w domach ministrów i ordynowaniu na synodach Jednoty Braci czeskich w Wielkopolsce
 • Anna Kalinowska (Warszawa), Kolekcja George’a Thomasona (1640–1660). Historia, zawartość i znaczenie
 • Rita Mazzei (Florencja), Edycje florenckie i lukańskie w krakowskiej bibliotece w XVII wieku

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Zygmunt Szultka (Szczecin), Inne spojrzenie na luterańskie duchowieństwo Pomorza zachodniego w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku (na marginesie pracy Macieja Ptaszyńskiego Narodziny zawodu…)
 • Maciej Ptaszyński (Warszawa), „Na wschód od Góry chełmskiej”. Odpowiedź na recenzję Zygmunta Szultki

PRZEKŁADY

 • Flavio Biondo, Rzym odbudowany (II.61–83), przełożyła i wstępem opatrzyła Weronika Sygowska–Pietrzyk (Warszawa)
 • Filip Beroaldo Starszy, Deklamacja filozofa, lekarza, mówcy spierających się o pierwszeństwo, przekład zbiorowy do druku przygotował, przypisy źródłowe uzupełnił Michał Czerenkiewicz (Warszawa), wprowadzeniem opatrzył Juliusz Domański (Warszawa)

RECENZJE, OMÓWIENIA, NOTY

 • Il Rinascimento italiano e l’Europa, t. V: Le scienze, a cura di Antonio clericuzio e Germana Ernst; t. VI: Luoghi, spazi, architetture, a cura di Donatella calabi e Elena Svalduz (Jan Ślaski)
 • Reformacja w Polsce i Europie Środkowo–Wschodniej, 1: Reformacja w dawnej Rzeczpospolitej i jej europejskie konteksty. Postulaty badawcze, red. Piotr Wilczek (Edmund Kizik)
 • Studia nad reformacją, pod redakcją Elżbiety Bagińskiej, Piotra Guzowskiego, Marzeny Liedke (Wojciech Kriegseisen)
 • Wojciech Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacjach państwo — kościół między reformacją a oświeceniem (Gabriela Wąs)
 • Darius Petkūnas, Holy Communion Rites in the Polish and Lithuanian Reformed Agendas of the 16th and Early 17th Centuries (Margarita A. Korzo)
 • Paul Botley, Learning Greek in Western Europe, 1396–1529. Grammars, Lexica, and Classroom Texts (Włodzimierz Olszaniec)
 • Giuseppe L. Coluccia, Basilio Bessarione. Lo spirito greco e l’Occidente (Maria Jakubowska)
 • Battista Spagnoli Mantovano Adolescentia, Studio, edizione e traduzione a cura di Andrea Severi (Théa Picquet)
 • Rinuccio Aretino, Penia, a cura di Ludovica Radif, prefazione Antonio Stäuble (Mirosław Lenart)
 • Vladimir Urbanek, Eschatologie, Vĕdĕní a Politika; Příspĕvek k dĕjinăm myšlení pobĕlohorského exilu (Marta Urbańska)
 • Andrzej Dębowski, Utwory zebrane, wyd. Maria Wichowa (Mikołaj Szymański)

AUTORZY TOMU

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności