Tom LXIV (2020)

p007 0 00 01Spis treści


ARTYKUŁY

p007 0 00 01Radosław Grześkowiak, Z dziejów poetyckiej recepcji rycin do Tryumfów Petrarki: Mikołaj Rej, Maciej Stryjkowski, Stanisław Witkowski

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Alicja Bielak, „Podróżujemy dla własnej przyjemności...” – zapis podróży Daniela Naborowskiego z Montpellier do Awinionu

p007 0 00 01Waldemar Kowalski, Niemieccy kupcy i czarownica w Krakowie w 1642 r.

 

p007 0 00 01Kazimierz Bem, Zbór ewangelicko-reformowany w Oksie (ok. 1566–1679) i jego pastorzy

 

p007 0 00 01Ewa Cherner, Kazimierz Bem, Przyczynek do dziejów zborów ewangelicko-reformowanych w Piaskach Luterskich (Wielkich) koło Lublina i Tursku Wielkim oraz kontaktów między Jednotami Małopolską i Litewską na przełomie XVIII i XIX wieku

  

ARTYKUŁ RECENZYJNY

p007 0 00 01Paweł Kras, Casus „Gutfora”, czyli o polskich zwolennikach wczesnej reformacji i ich procesach. Uwagi źródłoznawcze w związku z książką Natalii Nowakowskiej o królu Zygmuncie Starym i Marcinie Lutrze


RECENZJE

p007 0 00 01Richard Mackenney, Venice as the Polity of Mercy. Guilds, Confraternities, and the Social Order, c. 1250–1650
(Halina Manikowska)

p007 0 00 01Remembering the Jagiellonians (Igor Kąkolewski)

p007 0 00 01Animal Languages in the Middle Ages. Representations of Interspecies Communication (Konrad Bielecki)

 

p007 0 00 01Sylwia Konarska-Zimnicka, „Wenus panią roku, Mars towarzyszem...” Astrologia w Krakowie XV i początku XVI wieku (Elżbieta Nowosielska)

p007 0 00 01Agata Sowińska, Hermetica średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej (Sylwia Konarska-Zimnicka)

p007 0 00 01The Grand Tour of John of Capistrano in Central and Eastern Europe (1451–1456). Transfer of Ideas and Strategies of Communication in the Late Middle Ages (Elwira Buszewicz)

p007 0 00 01The Correspondence of John of Capistrano, vol. 1: Letters Related to the History of Poland and Silesia (1451–1456) (Elżbieta Knapek)

p007 0 00 01Valentina Lepri, Knowledge Transfer and the Early Modern University. Statecraft and Philosophy at the Akademia Zamojska (1595–1627) (Michał Nowicki)

 

p007 0 00 01Religious Violence, Confessional Confl icts and Models of Violence Prevention in Central Europe (15th–18th Centuries) / Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.–18. Jahrhundert) (Wojciech Kriegseisen)

 

p007 0 00 01Miteinender Leben? Reformation und Konfession im Fürstbistum Osnabrück 1500 bis 1700 (Sławomir Kościelak)

 

p007 0 00 01Frances Luttikhuizen, Underground Protestantism in Sixteenth Century Spain. A Much Ignored Side of Spanish History
(Matylda Urjasz-Raczko)

 

p007 0 00 01Margaret Fell, Women’s Speaking Justifi ed and Other Pamphlets (Jaśmina Korczak-Siedlecka)

 

p007 0 00 01Reformacja w Krakowie (XVI–XVII wiek). Materiały z sesji naukowej 6 maja 2017 roku (Henryk Gmiterek)

 

p007 0 00 01Tomasz Graff, Marcin Campius Wadowita (ok. 1567–1641). Duchowny i profesor Uniwersytetu Krakowskiego (Bogumił Szady)

 

p007 0 00 01Felicia Roşu, Elective Monarchy in Transylvania and Poland-Lithuania, 1569–1587 (Szymon Brzeziński)

 

p007 0 00 01Henryk Litwin, Chwała Północy. Rzeczpospolita w europejskiej polityce Stolicy Apostolskiej w pierwszej połowie XVII wieku (1599–1648) (Wojciech Tygielski)

 

p007 0 00 01Martin Faber, Sarmatismus. Die politische Ideologie des polnischen Adels im 16. und 17. Jahrhundert (Andrzej Borowski)

 

p007 0 00 01Andreas Vesalius and the „Fabrica” in the Age of Printing. Art, Anatomy, and Printing in the Italian Renaissance (Wojciech Kordyzon)

 

p007 0 00 01Russ Leo, Tragedy as Philosophy in the Reformation World (Wojciech Kordyzon)

 

p007 0 00 01Machiavelli’s Prince. Traditions, Text and Translations
(Valentina Lepri)

 

p007 0 00 01Mirosława Hanusiewicz-Lavallee, W stronę Albionu. Studia z dziejów polsko-brytyjskich związków literackich w dobie wczesnonowożytnej (Krzysztof Fordoński)

 

p007 0 00 01Susanna, ex Danielis 13. tragoedia / Zuzanna, tragedia z 13. rozdziału Księgi Daniela (Estera Lasocińska)

 

p007 0 00 01Małgorzata Ciszewska, Tuliusz domowy. Świeckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII–XVIII wiek) (Piotr Borek)

 

p007 0 00 01Agnieszka Borysowska, Kultura książki w dawnym Szczecinie (XVII–XVIII w.). Studia z pogranicza bibliologii i literaturoznawstwa
(Rafał Wójcik)

 

p007 0 00 01Izabela Bogumił, Rzymskie Kameny nad Bałtykiem. O łacińskiej poezji w Gdańsku w drugiej połowie XVI wieku (Roberto Peressin)

 

p007 0 00 01Angelika Modlińska-Piekarz, Łacińska poezja biblijna na Śląsku w XVI i XVII wieku (Piotr Urbański)

 

p007 0 00 01Grzegorz Trościński, Okolicznościowa poezja polityczna okresu bezkrólewia po śmierci Jana III Sobieskiego (Anna Czarniecka)

 

p007 0 00 01Enea Silvio Piccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku; Francesco Petrarka, Moich siedem psalmów; Modlitwy (Marta Wojtkowska-Maksymik)

 

p007 0 00 01Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania… Nieznany drukowany przekaz „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” z 1542 r. (Andrzej Dąbrówka)

 

p007 0 00 01Modlitewnik Pawła Dunin-Wolskiego kanclerza wielkiego koronnego, biskupa poznańskiego 1541–1542 r. Facsimile (Marta M. Kacprzak)

 

  

IN MEMORIAM

p007 0 00 01Valentina Lepri, Irena Backus (1950–2019)

 

p007 0 00 01Juliusz Domański, Lech Tadeusz Szczucki (1933–2019)
 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

p007 0 00 01Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 

p007 0 00 01Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce

 

p007 0 00 01Lista recenzentów współpracujących z OiRwP