Tom LXIII (2019)

p007 0 00 01Spis treści


ARTYKUŁY

p007 0 00 01Maciej Ptaszyński, Czy reformacja w Polsce była luterańska? O polemikach antyluterańskich w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku

p007 0 00 01Sławomir Kościelak, Od tez Marcina Lutra do kazań Jacoba Heggego. Kościół w Gdańsku w przededniu pierwszych wystąpień reformacyjnych

p007 0 00 01Rafał Kubicki, Mendykanci wobec reformacji w Prusach Królewskich i Zakonnych do 1526 roku

 

p007 0 00 01Paweł A. Jeziorski, Z dziejów luteranizmu w Łatgalii w tzw. czasach polskich (1561–1772)

 

p007 0 00 01Edmund Kizik, Pomoc finansowa protestanckiego Gdańska dla współwyznawców w kraju i zagranicą w XVII i XVIII wieku

 

MATERIAŁY

p007 0 00 01Julia Możdżeń, Druk antypapieski z osobistą dedykacją Marcina Lutra dla księcia Albrechta von Brandenburg-Ansbach

p007 0 00 01Ewelina Drzewiecka, Poeta Lutheranus? Casus Palingeniusa i jego poematu Zodiacus vitae (1536)

 

p007 0 00 01Piotr Kociumbas, Jak po chrześcijańsku dom dyscyplinować, czyli rzecz o zapomnianym gdańskim poradniku Christliche Haußzucht… Joachima Löisentina z 1655 roku

 

p007 0 00 01Maciej Jasiński, Szyfr Stanisława Lubienieckiego

 

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Howard Louthan, Polonia mea est: Erasmus and the Writing of the Polish Reformation: Maciej Ptaszyński, Reformacja w Polsce a dziedzictwo Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2018

RECENZJE I OMÓWIENIA

p007 0 00 01Acta Unitatis Fratrum. Dokumente zur Geschichte der Böhmischen Brüder im 15. und 16. Jahrhundert, Bd. 1: Regesten der in den Handschriftenbänden Acta Unitatis Fratrum I–IV überlieferten Texte (Paweł Kras)

p007 0 00 01Initia Reformationis. Wittenberg und die frühe Reformation
(Edmund Kizik)

p007 0 00 01Bjørn Ole Hovda, The Controversy over the Lord’s Supper in Danzig 1561–1567. Presence and Practice – Theology and Confessional Policy (Maciej Ptaszyński)

 

p007 0 00 01Friedrich Pollack, Kirche – Sprache – Nation. Eine Kollektivbiografi e der sorbischen evangelischen Geistlichkeit in der frühneuzeitlichen Oberlausitz (Maciej Ptaszyński)

p007 0 00 01Luteranizm w kulturze Pierwszej Rzeczypospolitej (Sławomir Kościelak)

p007 0 00 01Izabela Winiarska-Górska, Szesnastowieczne przekłady Pisma Świętego na język polski (1551–1599) jako gatunek nowożytnej książki formacyjnej (Katarzyna Meller)

p007 0 00 01Die Reformierten in Schlesien: vom 16. Jahrhundert bis zur Altpreußischen Union von 1817 (Lucyna Harc)

p007 0 00 01Marta Wojtkowska-Maksymik, Źródła i sposób ujęcia kwestii kobiecej godności w „O ślachetności a zacności płci niewieściej” Macieja Wirzbięty (Jaśmina Korczak-Siedlecka)

 

p007 0 00 01Marzena Walińska, „Żywoty świętych ten Apollo pieje”. Studia nad tradycją mitologiczną w literaturze staropolskiej (Radosław Rusnak)

  

IN MEMORIAM

p007 0 00 01Juliusz Domański, Zbigniew Ogonowski (1924–2018)
 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

 

p007 0 00 01Zasady przygotowywania tekstów do rocznika „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

 

p007 0 00 01Basic citation formats for footnotes/endnotes of English-language texts to be published in Odrodzenie i Reformacja w Polsce

 

p007 0 00 01Lista recenzentów współpracujących z OiRwP