Tom LX (2016)

p007 0 00 01Spis treści


p007 0 00 01
Henryk Samsonowicz, Wspomnienie o Profesorze Januszu Tazbirze

 
ARTYKUŁY

p007 0 00 01Maria Barłowska, „Pieśni mięsopustne” Jana Stoińskiego – powrót

p007 0 00 01 Waldemar Kowalski, „To jest owczarnia onego Dobrego Pasterza”. Pojęcie „prawdziwego” Kościoła w polskich szesnastowiecznych katechizmach

p007 0 00 01 Jacek Wijaczka, Próba zimnej wody (pławienie)
w oskarżeniach i procesach o czary w państwie polsko-litewskim w XVI–XVIII wieku
        

MATERIAŁY

p007 0 00 01Radosław Grześkowiak, O dupie Maryni. Rozwiązywanie „Gadki” Jana Kochanowskiego

p007 0 00 01Zbigniew Bela, Przyczynek do sprawy narodowości Marcina Siennika

p007 0 00 01Michał Choptiany, Tradycja rękopiśmienna przepowiedni elekcyjnej Jerzego Joachima Retyka. Analiza przekazów i edycja

POLEMIKI I DYSKUSJE

p007 0 00 01Przemysław P. Szpaczyński, Odpowiedź Henrykowi Wisnerowi na recenzję

p007 0 00 01Henryk Wisner, Kilka słów odpowiedzi Przemysławowi P. Szpaczyńskiemu
   

ARTYKUŁY RECENZYJNE

p007 0 00 01Katarzyna Bożeńska, Bartholomaeus Schachmann i sztuka podróży. Kilka uwag na marginesie katalogu wystawy gdańskiej

p007 0 00 01
Maciej Ptaszyński, O buntowniczą nowożytność.
Uwagi na marginesie najnowszych prac Luise Schorn-Schütte

RECENZJE I OMÓWIENIA

p007 0 00 01Biernat z Lublina a literatura i kultura wczesnego renesansu w Polsce (Katarzyna Meller)

p007 0 00 01Tamás Kruppa, Tradíció és propaganda keresztútján. Fejezetek Báthory Zsigmond udvarának kultúrájából (Szymon Brzeziński)

p007 0 00 01Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej.
Dialog z Europą
i wybory aksjologiczne w świetle
literatury i piśmiennictwa XVI–XVII wieku
(Urszula Augustyniak)

p007 0 00 01Medici Women. The Making of a Dynasty in Grand Ducal Tuscany (Meredith K. Ray)

p007 0 00 01Valentina Lepri, Layered Wisdom. Early Modern Collections of Political Precepts (Marco Faini)

p007 0 00 01Jennifer Powell McNutt, Calvin Meets Voltaire. The clergy of Geneva in the Age of Enlightenment 1685–1798 (Kazimierz Bem)

p007 0 00 01„Acta Comeniana. International Review of Comenian Studies and Early Modern Intellectual History” (Danilo Facca)       

KRONIKA

p007 0 00 01XXVIII Convegno internazionale Città e campagna nel Rinascimento (Chianciano Terme – Montepulciano, 21–23 lipca 2016 r.) (Jean-Louis Charlet)

p007 0 00 01 Zasady przygotowywania tekstów do rocznika
„Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, wydawanego przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

p007 0 00 01 Wykaz skrótów